Registrace

Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Přezdívka:
Pohlaví:
Heslo:
Ověření hesla:

Registrační podmínky

Všeobecné podmínky serveru Zahradkarum.cz

DEFINICE
1. Server Rodicum.cz - veøejný webový server.
2. Registrovaný uživatel - osoba, která svou registrací potvrdí souhlas s tìmito pravidly.
3. Provozovatel – Imedium s.r.o., Horova 1154/1, Ústí nad Labem.
4. Inzerent - fyzická, èi právnická osoba inzerující na serveru Rodicum.cz - subjekt zadávající reklamu na webových stránkách serveru, èi v e-mailech zasíláných uživatelùm.

REGISTRACE
5. Každý uživatel serveru mùže být na serveru Rodicum.cz v jeden okamžik zaregistrován pouze jednou.

SOUKROMÍ
6. Vyplnìním a odesláním registraèního formuláøe potvrzuji, že souhlasím se zpracováním poskytnutých osobních údajù v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochranì osobních údajù, a to pro obchodní a marketingové úèely spoleènosti Imedium s..ro., která si rovnìž vyhrazuje právo poskytnout osobní údaje pro tytéž úèely tøetím osobám.

REKLAMA
7. V pøíslušných informaèních e-mailech mùže být provozovatelem pøiložena reklama inzerenta.

ZÁRUKY PROVOZOVATELE
8. Provozovatel neposkytuje záruku nepøetržité funkènosti, bezchybného provozu a zabezpeèení serveru. Je v zájmu provozovatele veškeré funkce systému poskytovat uživatelùm na maximální možné úrovni. Provozovatel se zavazuje plnit veškeré povinnosti plynoucí z tìchto podmínek.
9. Provozovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která byla nebo mohla být uživateli, nebo inzerentovi zpùsobena v souvislosti s jeho používáním nebo využíváním serveru Rodicum.cz.

ZÁVÌREÈNÁ USTANOVENÍ
10. Tato pravidla jsou vytvoøena v souladu s platnými zákony a dalšími právními pøedpisy Èeské republiky a jsou závazná pro obì strany. Uživatel serveru svou registrací potvrzuje, že byl s nimi prokazatelným zpùsobem seznámen a zavazuje se podle nich øídit.
11. Provozovatel si vyhrazuje právo na pøípadnou zmìnu a doplnìní tìchto registraèních podmínek. V tomto pøípadì provozovatel oznámí zmìny upozornìním na stránkách serveru Rodicum.cz, nebo zasláním upozornìní e-mailem uživatelùm.